Privacy Policy

Privacy Policy

Bij Klinder bvba hechten we veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring gaat uit van het beginsel dat u als klant of eindgebruiker (natuurlijke persoon) zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy. Klinder bvba neemt daarbij de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) oftewel de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in acht vanaf 25 mei 2018.

In deze verklaring vertellen we welke persoonsgegevens we verwerken, waarvoor deze nodig zijn, hoe en hoelang we deze persoonsgegevens bewaren, en op welke manier u als klant of eindgebruiker daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring geldt voor alle klanten en eindgebruikers van Klinder bvba, net als voor alle bezoekers van de Klinder bvba websites. Deze privacyverklaring geeft een beeld van de actuele situatie. De verklaring kan worden aangepast als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie van de privacyverklaring kunt u op www.klinder.be/privacybeleid vinden.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Klinder bvba, Nieuwstraat 54, 3511 Kuringen, België. Als u vragen heeft over de privacyverklaring, kunt u ons e-mailen op info@klinder.be.

2. Bescherming van gegevens

Klinder bvba doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, inzage, verlies en onbeschikbaarheid. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw persoonsgegevens. De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens via het internet zijn beveiligd door middel van actueel gebruikelijke technieken.

3. Overzicht van verwerkingen

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende categorieën persoonsgegevens die Klinder bvba verwerkt en van de doelen waarvoor we deze persoonsgegevens verwerken.

3.1 Verkoop en service na-verkoop

Klinder bvba verwerkt gegevens voor het in behandeling nemen van bestellingen, het opstellen en versturen van facturen, en het kunnen afhandelen van vragen en klachten van klanten. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerkingen zouden we immers geen verkopen kunnen afronden.

Klinder bvba verwerkt persoonsgegevens over producten die klanten afnemen voor onze eigen afdeling verkoop en marketing. Zo kunnen wij zorgen dat Klinder bvba nog beter aansluit bij de klantengroepen die wij bedienen. Deze verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang.

3.2 Rapportage

Klinder bvba verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het doen van statistische analyses en het maken van rapportages. Op basis van die analyses en rapportages neemt het management van Klinder bvba beslissingen, worden producten en diensten geëvalueerd en wordt bijvoorbeeld gekeken of promotiecampagnes effectief zijn.

De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld naam, emailadres, adres, telefoonnummer, etc.), gebruiken wij voor deze rapportage.

In het kader van de verwerking van uw aanvragen en bestellingen dienen wij in een aantal gevallen derde partijen te betrekken (zie ook delen van uw persoonsgegevens met derden). Deze laatste mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken en mogen deze niet voor andere doeleinden aanwenden. In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze eveneens gehouden de bepalingen van de GDPR na te leven.

3.3 Marketing doeleinden

Klinder bvba streeft er naar om haar marketingpraktijken en verkoop zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. In het kader van deze marketingpraktijken en verkoop van producten en diensten of anderszins, zoals bijvoorbeeld met enquêtes en prijsvragen, verstrekt u (persoons-)gegevens. Deze door u verstrekte persoonsgegevens, zoals onder andere uw naam, e-mailadres, worden door ons verwerkt zodat wij in staat zijn om u op maat te informeren over de beschikbare diensten, producten en nieuws.

4. Categorieën persoonsgegevens

Klinder bvba maakt een onderscheid tussen verschillende categorieën van persoonsgegevens.

Contactgegevens en persoonlijke details

Uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en functie. Deze categorie persoonsgegevens verwerken we in het kader van verkoop en service na verkoop en het verstrekken van informatie in dit kader.

Cookies

We maken gebruik van cookies op onze website. Als u de websites van Klinder bvba bezoekt, worden één of meerdere cookies op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op verzoek van een website door uw browser op uw computer opgeslagen worden. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan die website de inhoud van de cookie terugsturen. Op deze manier kan een website gegevens opslaan die specifiek bij uw browser en uw bezoek aan de website horen (bv. taalkeuze).

Cookies bevatten bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelwagentje in een webshop. Dit soort cookies noemen we functionele cookies. Cookies kunnen ook dienen om uw browser en uw bezoek uniek te herkennen, om bijvoorbeeld te analyseren hoe bezoekers zich over een site bewegen, om de effectiviteit van online reclamecampagnes te meten of om aan de hand van surfgedrag bepaalde advertenties te tonen. Dit soort cookies noemen we analysecookies en advertentiecookies. Wanneer een cookie wordt geplaatst en uitgelezen, worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw IP-adres en uw surfgedrag naar en op onze website.

Klinder bvba maakt gebruik van alle drie soorten cookies. Functionele cookies worden gebruikt om bepaalde onderdelen van onze website juist te laten werken. Analysecookies worden gebruikt om bezoekgedrag aan onze website te analyseren, en bijvoorbeeld te kijken waar bezoekers vandaan komen, waar ze naartoe gaan en hoe ze zich over onze website bewegen. Op basis daarvan laten we onze website steeds beter aansluiten op de wensen en het gedrag van bezoekers van de website. Advertentiecookies gebruiken we om te meten of reclamebanners en Adwords die Klinder bvba inkoopt, resulteren in bestellingen. Via advertentiecookies herkennen we bezoekers aan onze website die eerder op een andere website een banner van Klinder bvba hebben gezien. Deze cookies worden daarom ook wel trackingcookies genoemd. Zo kunnen we zien of investeringen in reclame wel iets opleveren. Advertentiecookies zorgen er ook voor dat we gerichter kunnen adverteren.

Als u voor het eerst de website van Klinder bvba bezoekt, wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van advertentiecookies. Als u instemt, worden alle soorten cookies geplaatst. Als u niet instemt, dan worden alleen functionele cookies en analysecookies geplaatst. Advertentiecookies / trackingcookies worden dan niet geplaatst.

Als u uw browser zo instelt dat cookies volledig geweigerd worden dan worden helemaal geen cookies geplaatst. Sommige functionaliteiten van de website functioneren dan mogelijk niet naar behoren.

5. Bewaring van persoonsgegevens

Klinder bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, te realiseren.

Uw persoonsgegevens, zijnde aanspreking, voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, straat, nr, postcode, woonplaats, land worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Klinder bvba is daarnaast verplicht haar financiële administratie 10 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Hieronder vallen ook alle facturen die aan klanten verstuurd zijn, dus inclusief alle persoonsgegevens die op die facturen staan.

6. Delen van uw gegevens met derden

In een aantal situaties kiest Klinder bvba ervoor om bepaalde werkzaamheden uit te besteden. Omdat Klinder bvba bepaalde kennis niet in huis heeft of omdat specialistische kennis van anderen effectiever is. Klinder bvba eist van deze derden de garantie dat de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor het omschreven doel gebruikt worden en zekerheid over de manier waarop de derde partij de persoonsgegevens beschermt en na gebruik vernietigt.

6.1 Werkzaamheden waar derde partijen bij betrokken zijn
 • Adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties (De geregistreerde persoon zelf)
 • Verkoop en betalingen (De geregistreerde persoon zelf)
 • Webanalyse (De geregistreerde persoon zelf)
 • Enquêtes (De geregistreerde persoon zelf)
 • Salesfunnel bijhouden (De geregistreerde persoon zelf)
 • CRM (De geregistreerde persoon zelf)
 • Contact en klachtenbehandeling (De geregistreerde persoon zelf)

7. Links

Onze website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring geldt enkel voor onze website. Bij het bezoeken van andere websites, raden wij u aan steeds de bepalingen over gegevensbescherming op de andere websites te raadplegen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar u via links op deze website wordt doorverwezen, noch worden wij geacht akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking worden gesteld.

8. Uw rechten

1. U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten. Teneinde deze rechten uit te oefenen kan u op volgende wijze contact met ons opnemen:

 • per e-mail: info@klinder.be
 • schriftelijk naar volgend postadres:
  Klinder bvba
  Nieuwstraat 54, 3511 Kuringen
  België

2. U heeft daarenboven steeds recht op toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens. Om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan Klinder bvba op volgende wijze:

 • per e-mail: info@klinder.be
 • schriftelijk naar volgend postadres:
  Klinder bvba
  Nieuwstraat 54, 3511 Kuringen
  België

3. U heeft als klant het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. U kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:

 • per e-mail: info@klinder.be
 • schriftelijk naar volgend postadres:
  Klinder bvba
  Nieuwstraat 54, 3511 Kuringen
  België

4. U heeft het recht om vergeten te worden en een verwijdering te bekomen van uw persoonsgegevens in volgende gevallen:

 • Indien de bewaring of de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk zou vormen op Belgische en Europese wetgeving
 • Indien uw persoonsgegevens niet langer vereist zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld
 • Indien u  uw toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere rechtsgrond is dewelke de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt
 • Indien u bezwaar maakt tegen een verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende rechtsgronden voor de verwerking
 • Indien wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zouden verwerken
 • Indien er moet worden voldaan aan bepaalde voorwaarden van het Unierecht
 • Indien u jonger bent dan 16 jaar en uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij zonder toestemming van uw ouders of voogd.

U kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:

 • per e-mail: info@klinder.be
 • schriftelijk naar volgend postadres:
  Klinder bvba
  Nieuwstraat 54, 3511 Kuringen
  België

In dit kader zal Klinder bvba al de persoonsgegevens die zij over u beschikt verwijderen en vernietigen behoudens in volgende gevallen:

Wettelijke verplichting om deze persoonsgegevens te bewaren;

Instellen, onderbouwen of uitoefening van een  rechtsvordering.

6. U heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de privacycommissie (commission@privacycommission.be) indien wij niet reageren op uw aanvraag tot toegang tot uw persoonsgegevens, uw aanvraag weigeren of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen. Dit recht heeft u eveneens indien u van oordeel bent dat de door ons uitgeoefende verwerking ongeoorloofd zou zijn.

5. U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u aan ons bezorgd heeft. In dit kader zal u de persoonsgegevens krijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare en gangbare vorm.

7. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij u om ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij vragen u dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. Deze kopie zal enkel en alleen door ons gebruikt worden om de door u gevraagde rechten uit te voeren.

Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neemt u dan alstublieft contact met ons op via www.klinder.be/contact of via info@klinder.be.

 

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt in juni 2019.

X